Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej dużej intensywności. Lokalnie, w zabudowie mieszkaniowej występują usługi wolno stojące i wbudowane służące obsłudze mieszkańców osiedla. W formie wyodrębnionej jednostki planistycznej wskazano obszar koncentracji usług o charakterze ogólnomiejskim z lokalizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Za podstawowe kierunki rozwoju osiedla uznaje się poprawę jakości życia w istniejącej zabudowie oraz rozwój sfery handlu i usług w dostosowaniu do potrzeb ponadlokalnych, w konfrontacji z koncentracją usług tego rodzaju w sąsiadujących osiedlach. Chroni się tereny zieleni urządzonej i zbiorniki wód powierzchniowych wskazane w jednostkach planistycznych.